Stabilné hasiace zariadenie – sprinklerové je samočinné hasiace zariadenie, ktoré pozostáva z rozvodnej potrubnej siete trvalo pripojenej ku stavebným konštrukciám, ventilovej stanice (riadiaceho ventilu), armatúr a sprinklerových hlavíc, ktoré sú v istených požiarnych úsekoch pevne pripojené k rozvodnému potrubiu.

Potrubná sieť so sprinklerovými hlavicami je napojená na stály vodný zdroj. Sprinklerová hlavica sa pri tzv. otváracej teplote samočinne otvorí (praskne pôsobením tepla), čo vedie k poklesu tlaku v rozvodnom potrubí, následného otvorenia riadiaceho ventilu ventilovej stanice a uvedeniu sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia do činnosti. Bezprostredne po otvorení hlavice dochádza k výstreku vody. Do činnosti sa uvádza iba tá hlavica (popr. niekoľko hlavíc), ktorá dosiahla otváraciu teplotu. Ide o sprinklerové hlavice, ktoré sú nad ohniskom požiaru, alebo v jeho blízkosti.

Stabilné hasiace zariadenie sa používa pre hasenie materiálov popr. zariadenia, pri ktorých sa môže použiť ako hasiace médium voda. Jej výhodou je veľké merné výparné teplo, veľká merná tepelná kapacita, dostupnosť, nízka cena a neutralita. Hasenie vodou je založené na intenzívnom ochladzovacom účinku, ktorým sa dosahuje zníženie teploty hasenej látky pod teplotu horenia. Zároveň sa uvoľňuje do okolia vzniknutá para, ktorá vytláča z požiaroviska atmosferický kyslík, ktorý je potrebný pre horenie. Kvapky vody sa do požiaru dostávajú nárazom vodného prúdu na trieštič skrápacej sprinklerovej hlavice, pričom pri ich dostatočnej energii preniknú splodinami horenia až na povrch haseného materiálu.

Vysoká účinnosť sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je daná tým, že požiar je likvidovaný v počiatočnej fáze svojho rozvoja.