Objemové hasenie a plyn sa dostane do celého objemu miestnosti a aj do malých a neprístupných miest. Je schopný uhasiť požiar aj v miestach kde iné metódy zlyhávajú. Slúži k ochrane miestností s predmetmi vysokej hodnoty, kde je potrebný rýchly a účinný hasiaci systém.

Komponenty spoločností: Fire Eater, Kentec Electronics, System sensors

Použitý hasiaci plyn: Prírodný – INERGEN

Systém objemového plynového hasenia slúži k ochrane miestností s predmetmi vysokej hodnoty, kde je potrebný rýchly a účinný hasiaci systém, kde je pravdepodobná prítomnosť ľudí a kde môže dôjsť k požiaru v ľubovoľnú hodinu cez deň, alebo v noci a kde by mohlo dôjsť k nenapraviteľným škodám na vybavení miestnosti. Systém rýchlo a včas uhasí vznikajúci požiar a tým sa predíde k rozsiahlejším škodám na zariadení, dátach apod. v chránených miestnostiach.

Uvedené stabilné hasiace zariadenie sa inštaluje na miesta ako sú serverové a počítačové miestnosti, riadiace miestnosti, a kde použitie vody, peny, prášku prípadne aerosolu neprichádza do úvahy.

Návrh systému je vždy v súlade s platnou legislatívou a kladie sa veľký dôraz na kontrolu a testy jednotlivých komponentov ktoré sú pri výrobe označené výrobným číslom a každý jeden komponent má svoj skúšobný protokol a označenie vyhlásenia o zhode s predpísanými normami. Systém je možné navrhnúť vo viacerých variantoch podľa požiadaviek používateľa a potrieb na maximálnu ochranu ,napr. miestnosť s podhľadmi, dvojitými podlahami apod. Jeden systém môže byť navrhnutý napr. na ochranu jednej miestnosti, alebo viacerých miestnosti, ako aj celých budov a ovládacie prvky môžu byť umiestnené priamo pri chránených priestoroch alebo centralizované na pulty centrálnej ochrany, prípadne prepojené na elektrickú požiarnu signalizáciu. K optimálnemu návrhu systému sa používa špecializované programové vybavenie.

Hasivo INERGEN patrí do skupiny tzv. prírodných plynov ktoré majú na rozdiel od chemických plynov a iných chemických hasív výhodu v tom, že nemá negatívny dopad na životné prostredie, elektrotechnické a iné citlivé zariadenia a nepoškodzuje ich.

INERGEN sa skladá z plynov vyskytujúcich v zemskej atmosfére. Je to inertný, nezkvapalnený, netoxický a nevýbušný plyn. Cieľom hasenia je zníženie úrovne kyslíka na 10% -14% a nahradenie iným plynom, pri poklese kyslíka pod úroveň 15% dochádza v priebehu 30-45 sekúnd k uhaseniu prípadného požiaru.

Jedná sa o objemové hasenie a plyn sa dostane do celého objemu miestnosti a aj do malých a neprístupných miest. Je schopný uhasiť požiar aj v miestach kde iné metódy zlyhávajú.

Unikátna vlastnosť plynu INERGEN je že obsahuje 8% CO2. To má významný fyziologický dopad na ľudský organizmus, lebo sa zvyšuje množstvo krvi ktoré srdce prečerpá a v dôsledku toho sa do tela dostane rovnaké množstvo kyslíku ako v bežnej atmosfére. Relativne nízky obsah oxidu uhličitého v zmesi súčasne zaisťuje, že ľudia, ktorý z nejakého dôvodu nemali čas priestor opustiť alebo sú v postihnutom priestore uväznený, môžu ľahko dýchať a kontakt s plynom nepoškodzuje ich zdravie. (doložené rozsiahlou a jednoznačnou dokumentáciou, která se opiera o overenie na viac ako 5000 komplexných testoch). Relatívna hustota INERGENU sa blíži hustote normálneho vzduchu. Tento vzťah zaistí jedinečne dlhú dobu zotrvania plynu v mieste aplikácie. Čo je výhodné oproti použitiu halonov a ich náhrad na báze chemických plynov, ktoré veľmi rýchlo uniknú z hasenej oblasti a môže dôjsť znovu k vznieteniu. Miestnosti kde prebieha hasenie chemickými plynmi musia byť ovela dôkladnejšie utesnené. Zároveň halon a podobné chemické náhrady vytvárajú pri styku s ohňom toxické zlúčeniny a látky ktoré môžu poškodiť napr. elektrotechnické súčasti alebo cenné dokumenty. Vzhľadom ktomu, že INERGEN nevykonáva hasenie vplyvom chemického kontaktu, nevznikajú žiadne vedlajšie produkty a nedochádza k poškodeniu cenných zariadení.

Špecifikácia hasiva

INERGEN® je zmes plynov – dusíku, argonu a oxidu uhličitého. INERGEN hasí oheň znížením obsahu kyslíku v priestoru na hodnotu nižšiu ako 15%, kedy horlavé materiály už nemôžu horieť.

 • zmes prirozených plynov z atmosféry
 • po uvolnení žiadným zpôsobom nepoškozuje životné prostredie
 • oproti chemickým hasivám nebude jeho používanie nikdy obmezené
 • je nevodivý a znižuje vlhkost vzduchu
 • pri hasení nenastáva chemická reakcia a nevznikajú leptavé a jedovaté zlúčeniny
 • je o málo ťažší ako vzduch a preto zostáva po vypustení dlho v uzavretom priestore, a zároveň nieje žiady problém po uhasení požiaru ho vyvetrať.
 • inertnosť plynu eliminuje korozívne následky
 • po vypustení je v priestore běžná viditelnost
 • je skladovaný ako plyn pri tlaku 300bar (nezkvapalnený)

INERGEN® - zloženie:

N2 - 52 %
Ar - 40 %
CO2 -8 %

Vlhkosť - max - 0,005% objemu

INERGEN® - chemické a fyzikálne vlastnosti:

 • forma: plyn – inertný, nejedovatý, nehorlavý
 • farva: bezfarebný
 • pach: bez zápachu
 • hustota: t = 15ºC….1,4236 kg/m³
 • relatívny pomer ku vzduchu pr =1,088

Bezpečný pre ľudské životy

Stabilné hasiace zariadenie plynové na INERGEN sa obvykle skladá zo šiestich hlavných častí:

1. Elektrické riadiace a opozďovacie zariadenie

Elektrické riadiace a opozďovacie zariadenie riadi automaticky celý hasiaci systém a ovláda všetky zariadenia potrebné k likvidácii prípadného požiaru. Zároveň riadiaci panel vykonáva v pravidelných intervaloch kontrolu integrity systému, kde testuje všetky elektrické obvody, ich neporušenosť a pripravenosť k použitiu. Pokial panel odhalí poruchu spustí optickú a zvukovú signalizáciu poruchy. Riadiaci panel môže byť napojený na EPS alebo ďalšie systémové informačné alebo riadiace prvky.

2. Detektory

Úlohou detektorov je odhaliť požiar v čo najkratšom čase. Pokial je požiar detektorom zistený, elektronický signál upovedomí riadiaci panel a ten vydá pokyn k haseniu. Výber s pôsob umiestnenia detektorov rieši vždy konkrétny projekt na základe požiadavok investora a prostredia kde sa hasiace zariadenie nachádza. Používa sa viacsmyčková závislosť a spolahlivé detektory z dôvodu eliminácie falošných poplachov.

Existujú dva zásadné spôsoby detekcie:

a)bodová detekcia pomocou dymových detektorov

b)systém detekcie pomocou nasávacích dymových detektorov z vysokocitlivými laserovými detektormi. Uvedenými detektormi sa dá monitorovaťcelý priestor a zároveň aj jednotlivé miesta zo zvýšeným rizikom. (napr. priamo zariadenie umiestnené v miestnosti.)

3. Manuálny spínač

Pokial požiar vznikne za prítomnosti osôb, je možné spustiť hasenie manuálne. Príslušný spínač sa nachádza u všetkých vstupných dverí do miestnosti. Týmto spôsobom môžu osoby pri odchode z miestnosti sami aktivovať systém.

4. Signalizačné zariadenie

Akonáhle je zahájené hasenie, začne signalizačné zariadenie umiestnené nad dverami vydávať zvukové a svetelné výstražné signály. Pred vlastným hasením vydáva zariadenie po dobu 30 sekúnd pulzujúci zvuk. Počas tejto doby osoby nachádzajúce sa v miestnosti opustia miestnosť. Po uplynutí týchto 30sekúnd sa zvuk ustáli. Monotóny zvuk znamená, že prebieha hasenie.

Uvedený čas predpoplachu 30 sekúnd je možné nastaviť aj na inú hodnotu.

5. Tlakové nádoby s INERGENom

Hasivo Inergen je skladované v tlakových nádobách. Náboby môžu byť umiestnené vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Nádoby môžu byť umiestnené v chránenej miestnosti aj vo vzdialených miestnostiach (strojovniach) čo dáva dostatočnú volnosť pri výbere miesta na umiestnenie tlakových nádob. Nádoby sú opatrené manometrom na kontrolu tlaku v nádobách. Hasivo je v tlakových nádobách uskladnené v plynnom stave, vďaka čomu nedochádza pri hasení k žiadnym výparom ani vzniku mlhy, ale zároveň systém použiva stlačenie pod vysokým tlakom - 300 bar čo umožňuje zníženie počtu tlakových nádob na uskladnenie. Napr. na miestnosť 300m3 je potrebné miesto na umiestnenie tlakových nádob o ploche 0,5m2.

6. Pretlaková klapka

Pokial dôjde k uvolneniu hasiva INERGEN do miestnosti, vytvorí sa v miestnosti pretlak.Pretlak musí byť priebežne vyrovnaný k čomu slúži pretlaková klapka. Pretlaková klapka sa individuálne navrhuje pre konkrétny projekt tak, aby odpovedala použitej konfigurácii systém

Stabilné hasiace zariadenie plynové na INERGEN je v súlade z nižššie uvedenými predpismi

Smernice EU

 • 89/106/EHS - Smernica EU o preukazovaní zhody v oblasti stavebných výrobkov
 • 97/23/EHS – PED, Smernica EU pre tlakové zariadenia
 • 99/36/EHS – TPED, Smernica EU o prepravovateľných tlakových zariadeniach
 • 73/23/EHS – LVD, smernica EU týkajúca sa nízkeho napätia
 • 89/336/EHS - Smernica EU o elektromagnetickej kompatibilite

Zákony a vyhlášky SR

 • Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 o požiarnej prevencii v znení nekorších predpisov.
 • Vyhláška Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky č.169/2006 o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečovania ich pravidelnej údržby.
 • Zákon Slovenskej republiky č.90/1998 o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Základné použité normy

 • STN EN 15004-1 Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť1: Návrh, inštalácia a údržba.
 • STN EN 15004-10 Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť10: Fyzikálne vlastnosti a návrh plynových hasiacich zariadení z hasivom IG451.
 • STN EN 12094-1 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť1: Požiadavky a zkušobné metódy pre elektrické riadiace a zpozďujúce zariadenia.
 • STN EN 12094-4 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť4: Požiadavky a skúšobné metódy na ventilové zostavy a spúšťače pre nádoby
 • STN EN 12094-13 Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily
 • STN EN 54-2 a STN 54-4 Systémy detekcie požiaru a požiarneho poplachu
 • STN EN 54-20 Elektrická požiarna signalizácia Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče